Droga Pani Beato,

W imieniu własnym i gości Zjazdu Neurologów (3-6 września 2014) składam Pani najserdeczniejsze podziękowania za okazaną nam pomoc, zainteresowanie i serdeczność . Dla mnie nie było to niespodzianką, gdyż od wielu lat wiem, że jest Pani „Czarodziejką ze szczecina”, natomiast goście stwierdzili , że pierwszy raz spotkali tak niezwykłego człowieka. Jesteśmy dumni z Pani, dziękujemy serdecznie.
Życzymy dalszych osiągnięć w niesieniu pomocy chorym.

Prof. Irena Hausmanowa- Petrusewicz
Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Rekomendacje

Rekomenduje kandydaturę Pani Beaty Karlińskiej do nagrody specjalnej  Ministra Pracy i Polityki Społecznej za promowanie aktywnych działań służb społecznych w celu usamodzielnienia osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Pani Beata Karlińska jest członkiem założycielem, a od października 2010 roku członkiem Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, którego jednym z głównych zadań jest podnoszenie poziomu pracy i wymiana doświadczeń oraz doskonalenia zarządzania i kreowania oraz koordynacja lokalnej polityki społecznej.

W związku z przystąpieniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” do realizacji projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług instytucji pomocy i integracji społecznej”, Pani Beata Karlińska bierze aktywny udział  pracy  zespołu eksperckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Współuczestniczy w opracowywaniu propozycji standardów wybranych usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Pracuje nad pracą socjalną oraz pakietem usług dla osób niepełnosprawnych i ich rodziny (z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz nad poradnictwem specjalistycznym dla tych osób i ich rodzin.
Pani Beata Karlińska reprezentowała nasze Stowarzyszenie w pracach Sejmowej Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przez cały czas na bieżąco informowała nas o przebiegu prac na ww. ustawą. W kwietniu br. na spotkaniu Stowarzyszenia przedstawiła szczegółowo zebranym  projekt Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.   

Andrzej Smulczyński
Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”

Rekomendacje

Rekomenduje kandydaturę Pani Beaty Karlińskiej do nagrody specjalnej  Ministra Pracy i Polityki Społecznej za promowanie aktywnych działań służb społecznych w celu usamodzielnienia osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Pani Beata Karlińska pełni funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od 01 czerwca 2003 roku. Czynnie angażuje się w działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Jest to osoba otwarta na nowe doświadczenia, która stara się poszerzać obszar usług dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktywnie włącza się w realizację wielu przedsięwzięć, dzięki czemu udało się wykonać szereg inicjatyw na rzecz osób wymagających wsparcia.
Dzięki swojemu zaangażowaniu, kreatywności oraz zdolnościom organizacyjnym, Pani Beata Karlińska jest w stanie z powodzeniem w pełni sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom. Od wielu lat podejmowane przez nią przedsięwzięcia przyczyniają się do poprawy jakości warunków życia osób potrzebujących.

W 2005 roku wprowadziła usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, które realizowane były w ramach wielu projektów, m.in.: „Winda do Pracy II”, „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat”, „Pobudka – obudź swój potencjał”, „Starość nie musi być samotna”. Wprowadzona przez nią forma wsparcia skutecznie zapobiega wykluczeniu, marginalizacji społecznej oraz ekonomicznej osób niepełnosprawnych, ich rodzin i jest z powodzeniem realizowana do dziś.

W 2009 roku dzięki jej inicjatywie powstała forma pomocy rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci i wykluczonym społecznie – „Asystent Rodzinny”. Można z całym przekonaniem stwierdzić, że taki model wsparcia jest najlepszy dla rodzin dysfunkcyjnych, jedno lub wieloproblemowych, zagrożonych odebraniem dzieci oraz takich, do których wracają dzieci z Domów Dziecka, Pogotowia Rodzinnego lub rodziny zastępczej.

Pani Beata Karlińska  na przełomie 20010/2011 przez kilka miesięcy aktywnie uczestniczyła w pracach Sejmowej Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgłaszając wiele poprawek i uwag do proponowanych w projekcie zapisów. Prezentowała swoje poglądy i doświadczenia w organizacji opieki nad rodziną naturalną oraz piecza zastępczą zarówno podczas prac sejmowej podkomisji, jak też podczas wysłuchania publicznego nt. projektu ustawy.

Poszukiwanie nowych rozwiązań oraz stała troska o jakość pomocy społecznej przejawia się między innymi w stałych kontaktach Pani Beaty Karlińskiej z samorządami. Podczas takich spotkań omawiane są kluczowe sprawy związane z problemami osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizowane przez nią działania są dużym przedsięwzięciem organizacyjnym a zarazem nowatorskimi rozwiązaniami. Wzbudzają zainteresowanie i są pozytywnie odbierane przez lokalną społeczność jak i media. Często wprowadzone przez nią innowacje zaczynają być realizowane przez inne instytucje pomocy społecznej z Powiatu, a nawet z Polski.

Magdalena Kochan
Poseł na Sejm RP

Rekomendacje

Pani Beata Karlińska od roku 1993 działa na rzecz Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie,  przy Al. Wojska Polskiego 69. Była wraz z mężem inicjatorką powołania Fundacji, a później na jej barkach spoczęło jej prowadzenie. Od samego początku do dnia dzisiejszego jest to jej działalność społeczna.

Pani Beata Karlińska pełni Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji i w rzeczywistości jest głównym inicjatorem i motorem wszystkich działań prowadzonych przez Fundację. W związku z czym listy jej zasług w żaden sposób nie da się oddzielić od osiągnięć samej Fundacji.

Nasza Fundacja jest organizacją ogólnopolską i ma status OPP. Została założona w celu zbierania funduszy na leczenie i rehabilitacje osób dotkniętych schorzeniami nerwowo – mięśniowymi. Jednakże już na początku naszej działalności okazało się, że w Polsce nie jest prowadzona żadna opieka i rehabilitacja dla tej grupy chorych. Spowodowało to szybką zmianę podstawowego kierunku działań z dofinansowania na organizację opieki i rehabilitacji medycznej. Beata Karlińska sama organizowała w Szczecinie polsko – niemieckie konferencje, w których w charakterze słuchaczy brali udział specjaliści z całej Polski. Pozwoliło to na znaczne poszerzenie wiedzy na temat schorzeń nerwowo-mięśniowych, co było podstawą do budowania systemu opieki i rehabilitacji dla tej grupy chorych. Jednocześnie Zarząd Fundacji przy znacznym udziale Pani Karlińskiej prowadził turnusy rehabilitacyjno –wypoczynkowe dla chorych z całej Polski, w latach 1996-2004 zorganizowano ich ponad 60. Uwieńczeniem tych działań było utworzenie bazy chorych z całej Polski, wyszkolenie specjalistów lekarzy i fizjoterapeutów oraz powołanie wielospecjalistycznej, a zarazem jedynej w Polsce Poradni Chorób Nerwowo – Mięśniowych, która od 2007 roku działa w Szczecinie, a obejmuje opieką chorych z całej Polski. Od roku 2005 z inicjatywy Pani Karlińskiej Fundacja prowadzi program szkoleniowy dla osób nowo zdiagnozowanych.

Poza działaniami skierowanymi tylko na osoby ze schorzeniami nerwowo – mięśniowymi Pani Karlińska działa również na rzecz tworzenia w Polsce efektywnego systemu pomocy osobom z niepełnosprawnością. I tak do tej pory udało się: - wprowadzić dofinansowanie do zakupu elektrycznych wózków inwalidzkich (program EWI); - finansowanie wentylacji domowej z NFZ; - rozpropagowanie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (między innymi program „Winda do pracy”).

Przewodniczący Rady Fundacji
Grzegorz Kołodziejski