Home » ธิดาแห่งเอมุน เล่ม 1 by ภัทร์
ธิดาแห่งเอมุน เล่ม 1 ภัทร์

ธิดาแห่งเอมุน เล่ม 1

ภัทร์

Published June 2010
ISBN :
Paperback
607 pages
Enter the sum

 About the Book 

ทามกลางสถานการณทางการเมืองทีรอนระอุของราชอาณาจักรอียิปต ในปี ค.ศ.1951 พันตรีคัซซารบุตรชายคนเดียวของทานวิเซียรธัตมุท ทีปรึกษาราชการแผนดินในพระเจาฟารุค กษัตริยแหงอียิปต และเจาหญิงมียามุนห ไดรับมอบหมายใหสืบราชการลับหาตนตอการกอกบฏ และการเผยแพรMoreท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนระอุของราชอาณาจักรอียิปต์ ในปี ค.ศ.1951 พันตรีคัซซาร์บุตรชายคนเดียวของท่านวิเซียร์ธัตมุท ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในพระเจ้าฟารุค กษัตริย์แห่งอียิปต์ และเจ้าหญิงมียามุนห์ ได้รับมอบหมายให้สืบราชการลับหาต้นตอการก่อกบฏ และการเผยแพร่ลัทธิเอมุนรา ความเชื่อโบราณที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายอาจเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังเจ้าหญิงมียามุนห์ ได้ชักนำสตรีสองคนให้ลูกชายได้รู้จักเพื่อเลือกเป็นคู่ครอง หนึ่งคือเอลมินาลูกสาวของเจ้าชายกิการอสรัฐมนตรีกลาโหม สาวมาดมั่นผู้กุมใจชายให้ลุ่มหลง สองคือเจ้าหญิงเนเฟอร์ไรสิส ธิดาของเจ้าชายธูติย์เสนาบดีมหาดไทย ที่ตราตรึงเขาไว้ตั้งแต่นาทีแรกที่พบเจอ หากแต่ในเวลานี้คัซซาร์กลับอุทิศใจและกายเพียงเพื่อความรุ่งเรืองของอียิปต์เท่านั้น